Obiectivul principal al proiectului CONTINUE-MI este de a furniza studenților din anul I de la toate specializările Facultății de Matematică și Informatică suport în a se adapta mai ușor la mediul universitar și a depăși eventualele obstacole legate de

 • absența unor cunoștințe de bază în domeniu;
 • neadaptare la volumul mare de informații și la modul de predare;
 • dificultăți de management al timpului și de adaptare la ritmul de învățare;
 • incertitudini privind perspectivele profesionale și potrivirea aspirațiilor proprii cu programul ales.

 

În acest scop, proiectul CONTINUE-MI propune activități ce vizează:

 • oferirea de cursuri suport pentru consolidarea cunoștințelor;
 • expunerea la situații de învățare noi, care să dezvolte capacitatea de raționament abstract, gândire creativă și colaborare;
 • prezentarea specificului domeniului de studii prin organizarea de întâlniri și activități comune cu absolvenți și reprezentanți ai companiilor;
 • sesiuni de tutorat, consiliere și instruire pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, atât la nivel inter-personal cât și la nivel profesional.

Grupul țintă (beneficiari direcți) al proiectului este reprezentat de 200 studenți înmatriculați în primul an de studiu (100 studenți/an universitar) în cadrul Facultății de Matematică și Informatică, în special studenți din grupuri dezavantajate, respectiv studenți care îndeplinesc cel puțin una din condițiile:

(1) au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat;

sau

(2) sunt absolvenți de liceu cu profil diferit de matematică – informatică (M1);

sau

(3) aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, cum ar fi:

a. provin din familii cu venituri mici;

b. provin din mediul rural;

c. sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice;

d. sunt orfani de unul sau de ambii părinți;

e. provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare;

sau

f. sunt de etnie romă.

Vor fi avuți în vedere atât studenții finanțați integral de la bugetul de stat, cât și cei ce sunt înscriși pe locurile cu taxă, indiferent de cetățenie.

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi:

 • toți cei aproximativ 900 studenți înmatriculați în anul 1 în anii universitari 2020-2021 și 2021-2022 la Facultatea de Matematică și Informatică;
 • cele 27 de cadre didactice de la Facultatea de Matematică și Informatică care predau studenților din anul 1 și în special cele 4 cadre didactice care vor deține rolul de tutore de an în fiecare dintre cei doi ani universitari în care se derulează proiectul;
 • cei 24 studenți tutori ce vor fi implicați în cei 2 ani de proiect;
 • angajații Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din UVT care vor facilita activitățile de consiliere din proiect;
 • angajații Departamentului pentru Managementul Calității din UVT care vor monitoriza activitățile didactice desfășurate;
 • organizațiile studențești din UVT ce se vor implica în recrutarea studenților tutori și în organizarea Săptămânii de Inițiere la UVT;
 • UVT, în ansamblul său, la nivel de comunitate universitară, bucurându-se de studenți mai pregătiți pentru a face față provocărilor mediului academic.